top of page

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı İyilik Giy Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (‘Şirket’) ait
www.loschullos.com’ alan adlı internet sitesi (‘İnternet Sitesi’) üzerinden Şirket ürünlerini satın alan
müşterilerimizin (‘Kullanıcılar’), elektronik ticaret işlemleri nedeniyle elde edilen kişisel verilerine ilişkin
gizlilik kurallarını tespit etmektir.
Şirket, kullanıcılar tarafından kendisine verilen, İnternet Sitesi üzerinden elde ettiği yahut sair surette kullanıcılar
tarafından kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, işbu Gizlilik Politikası ve aşağıda yer alan ‘Kişisel
Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen haller haricinde üçüncü şahıslarla paylaşmamakta ve belirtilen
amaçlar dışındaki hiçbir ticari amaçla kullanmamakta ve üçüncü kişilere aktarmamaktadır.
Kullanıcılar’a ait kişisel veriler ve gizli bilgiler; ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki
emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapılmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara
açıklanacaktır.
Kullanıcılar tarafından Şirket’e sağlanan veya Şirket tarafından edinilen bilgilerin ve İnternet Sitesi üzerinden
gerçekleşen tüm işlemlerin güvenliği için bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşça
sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari
tedbirler alınmıştır.
Kullanıcı’nın Şirket ile paylaşmış olduğu kişisel verilerinin Kullanıcı’ya ait olduğu kabul edilmektedir.
Şirket, işbu Gizlilik Politikası’nın hükümlerini dilediği zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten
kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Kullanıcı için
hüküm ifade edecektir. Yapılan değişikliğin ardından Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ni kullanmaya devam ediyor
olması, değişikliklere muvafakati anlamına gelecektir.
İnternet Sitesi’ne üyelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen kredi kartı ve banka kartlarına ilişkin
kişisel veriler, Kullanıcı ile ilgili banka veya kart kuruluşları arasında, Şirket’ten bağımsız olarak
gerçekleştirilmekte olup kredi kartı şifreti gibi bilgiler Şirket veya diğer İnternet Sitesi kullanıcıları tarafından
görüntülenememektedir.
Ödeme sayfasında talep edilen Kullanıcı kredi kartı bilgileri, Kullanıcılar’ın güvenliğini en üst seviyede tutmak
amacıyla hiçbir şekilde İnternet Sitesi’nde veya hizmet veren üçüncü kişilerin sunucularında tutulmamaktadır.
Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin, İnternet Sitesi üzerinden ilgili banka ve Kullanıcı’nın kullanmakta
olduğu cihaz arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
Şirket, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek;
istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama
kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların
gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.
KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Los Chullos (‘Şirket’) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’) ve
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında
aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü
olduğumuz konular aşağıdaki gibidir:
Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği
Veri Sorumlusu; adresinde mukim, Karacasu Karaziyaret Mahallesi 81004. Sokak No 26 İç Kapı No: 1
Dulkadiroğlu Kahramanmaraş adersinde mukim İyilik Giy Ticari İşletmesi’dir.
Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere internet sitesi
aracılığıyla iletmiş olduğunuz kategorilerdeki kişisel verileriniz, internet sitesinde üyeliğinizin oluşturulması,
siparişinizin alınması ve yerine getirilmesi, sipariş talebinize istinaden sizinle iletişime geçilmesi, bu doğrultuda
tarafınıza mal, ürün veya hizmet sağlanması, müşteri ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim kurulması,
onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi, talep ve şikayetlerinizin takibi ile ileride
oluşabilecek uyuşmazlık ve sorunların çözülmesi ve mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda
bu kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından saklanması amacı ile işlenmektedir.
Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
Kişisel verileriniz 2. maddede belirtilen amaçların yerine getirilmesi için Şirket’in hissedarları, iş ortakları,
hizmet aldığı şirketler ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
Kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlemesinin gerekli olması, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi
için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, bir hakkın
tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
olması hukuki sebepleri ile toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:
(a)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(b)Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(c)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunlara amacına uyun kullanıp kullanılmasını öğrenme,
(ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(d)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
(e)Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(f)d ve e bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep
etme,
Bu haklarınızı; kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile adresine yazılı olarak iletebilir
veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı
bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda info@loschullos.com e-posta adresi
üzerinden Şirket’e ulaştırabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama
vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.

bottom of page