top of page

KVKK

İNTERNET SİTESİ KULLANCILARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda internet sitesi kullanıcılarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Los Chullos olarak, Karacasu Karaziyaret Mah. 81004 Sk. No:26 İç Kapı No:1 Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş adresinde mukim İyilik Giy Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (‘Şirketimiz’) ait ‘www.loschullos.com’ alan adlı internet sitesini  (‘İnternet Sitesi’, ‘Site’) kullanan, İnternet Sitesi üzerinden kullanıcı hesabı oluşturan veya Şirket ürünlerini satın alan müşterilerimizin (‘Kullanıcılar’) kişisel verilerini Veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’ya, ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘Kurul’) kararlarına uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz. Detaylı bilgi için Sitedeki gizlilik ve çerez politikalarımızı inceleyebilirsiniz.


 

a)Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebeplerimiz

 

Şirketimiz, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“5651 sayılı Kanun”) yükümlülüklerine uyum kapsamında; 

 

 • internet kullanımının sağlanması, 

 • internet erişim ve kullanım kaydının tutulmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

 • yetkisiz internet erişiminin önlenmesi, 

 • veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

 • hukuken gerekli işlemlerin/kayıtların bildirimlerin gerçekleştirilmesi,  

 • bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

 • ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi 

 

amaçlarıyla sınırlı olarak ziyaretçilerin ad, soyad, telefon, e-posta, doğum yılı, parola, MAC (Ortak Erişim Yönetimi) adresi ve IP (İnternet Protokol) adresi gibi trafik bilgilerini işleyebilir.

 

Bunun yanı sıra, İnternet Sitesi’nden alışveriş yapmak için bir hesap oluşturmanız ve Siteden sipariş vermeniz halinde, Şirketimiz tarafından siparişiniz hakkında detayları içeren bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi amacıyla e-posta adresiniz; siparişin size ulaştırılabilmesi amacıyla ad-soyad, adres verileriniz KVKK’nın 5/2(c) bendinde belirtilen ‘bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması’ hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir. 

 

Bunun yanı sıra, Site üzerinden Şirketimize sağlamış olduğunuz kişisel verileriniz sipariş talebinize istinaden sizinle iletişime geçilmesi, müşteri ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim kurulması, talep ve şikayetlerinizin takibi amaçları ile, KVKK 5/2(e) ve (f) bentlerinde öngörülen ‘bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması’ ile ‘ ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması’ hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir. 

 

b)Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak ve yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir. 

 

c)Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Şirketimiz, KVKK’nın 5/2(ç) bendinde belirtilen ‘hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi’ ve 5/2(a) bendinde belirtilen ‘kanunlarda açıkça öngörülmesi’ sebeplerine dayanarak, kişisel verilerinizi telefon, bilgisayar ve diğer cihazlar dahil olmak üzere elektronik ortamlar üzerinden otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktadır.

 

d)Kişisel Verilerinizin Saklanması

 

Şirketimiz, yukarıda bahsi geçen kişisel verilerinizi, İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik uyarınca 2 yıl boyunca saklamakla yükümlüdür. 

 

İleride oluşabilecek uyuşmazlık ve sorunların çözülmesi ve mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda da, ilgili kişisel verileriniz KVKK 5/2(e) bendi uyarınca, ‘hakkın korunması ve tesisi’ hukuki sebebine dayanılarak dava zamanaşımı süresince saklanmaktadır. 

 

Anılan işleme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

e)Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

 

Veri konusu kişi olarak, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme 

 

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Sitedeki İletişim bölümünden bizlere ulaşarak iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.

bottom of page